ETICKÝ KODEX NOVINÁŘE: LIDÉ MAJÍ PRÁVO NA PRAVDIVÉ INFORMACE – 7. KAPITOLA

Etický kodex novináře je soubor pravidel, podle nichž by se novináři měli řídit. Nejedná se však o žádnou právní normu. Jsou to ´doporučení´, jak by se měl novinář chovat, aby zajistil maximální objektivitu a serióznost článků a reportáží. Etický kodex novináře vydává Syndikát novinářů ČR, obdobný má také například Česká televize. Zatímco ten Syndikátu je poměrně stručnější a obsahuje text sotva na tři stránky, ten České televize je mnohonásobně delší a podrobnější (zde např. článek 16. – Pravidla při natáčení reportáží, které musejí redaktoři ČT dodržovat). Každé médium (redakce, vydavatelství) si může a nemusí vytvořit svůj vlastní kodex nebo dodržovat ten, který vydává Syndikát novinářů (veřejnoprávní média i seriózní soukromá, jej mívají také). Tato doporučení vychází ze základních práv občanů, protože práce novináře je především o tom, informovat veřejnost a druhotným jevem, který to s sebou nese, je také ovlivňování veřejnosti. Proto se médiím říká, že jsou sedmou velmocí. Co by pro vaši (občanskou) bezpečnost i svou vlastní profesionalitu, měli novináři zachovávat:

Etický kodex novináře 

Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práva svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen:

 1. zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,
 2. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít
 3. vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky,
 4. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,
 5. hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií,
 6. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti,
 7. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,
 8. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace,
 9. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení,
 10. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností,
 11. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem na publikování příslušné informace.


Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je novinář povinen:

 1. nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály,
 2. vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů,
 3. nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké informace,
 4. nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo nepřímou od zájemců o reklamu, odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy,
 5. nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy,
 6. nepřijímat peníze ve veřejné službě nebo v soukromém podniku tam, kde jeho postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneužity,
 7. nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních postojů,
 8. nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v Syndikátu novinářů, k uspokojování soukromých potřeb.
 1. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií

Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito požadavky:

 1. nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena,
 2. jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže,
 3. respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit následky svých výpovědí,
 4. dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení,
 5. považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby,
 6. kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně,
 7. novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny,
 8. nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace,
 9. při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu,
 10. plagiát se zásadně zakazuje. (plagiát = podvrh; úmyslná napodobenina vydávaná za vlastní dílo, umělecká nebo vědecká krádež)

Úkol: Jakých prohřešků proti Etickému kodexu jste si v médiích všimli? Přijdou vám některé z pravidel kodexu správné a naopak některé zase zbytečné? Nebo byste ještě nějaká přidali?

V dalším díle (vychází každé pondělí) budeme pokračovat Zpráva pouze informuje, neanalyzujeTato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Tato část kurzu je otevřená bezplatně pro každého. Pokud se chcete stát novinářem a rozvíjet svou kreativitu, můžete absolvovat naše Kurzy žurnalistiky , v případě jakýchkoliv dotazů nám napište e-mail: kurzy@otevrenamedia.cz .

Napsat komentář